Polityka Prywatności

Tytułem wstępu

Każde forum internetowe zgodnie z prawem musi mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, politykę prywatności, regulamin strony oraz ma poinformować użytkowników odnośnie cookies.

Pierwsza podstawowa rzecz – żaden regulamin, polityka prywatności nie jest ważniejsze od obowiązującego prawa. Prawo obowiązuje także w Internecie. Odpowiedzialność za słowa i czyny zawsze spoczywają na ich autorze, a anonimowość w sieci to fikcja.

Potocznym językiem

Aby założyć konto na forum - musi gdzieś zostać zapisany Twój login / hasło / email.
Twoje wpisy też są przechowywane / wyświetlane ludziom / możesz je edytować etc.
Czynności te są przetwarzaniem danych.

Wszystko, co może zidentyfikować osobę jest traktowane jako dane osobowe.
Siłą rzeczy forum musi mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Zgoda nie dotyczy marketingu / sprzedaży danych itp. To są osobno udzielane zgody.

Wasza zgoda jest potrzebna do bieżącego prowadzenia Konta Użytkownika założonego na Forum. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę i zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich wypowiedzi (podmieniamy autora treści na "BassAnonim") - wystarczy, że do nas napiszesz. Nie robimy problemów, ani nie pytamy "dlaczego" - po prostu daj znać.

Na stronie znajdują się zewnętrzne usługi firm, w tym firmy spoza Unii Europejskiej, które wysyłają pliki Cookies oraz mają własne szczegółowe polityki prywatności.

We wszystkich wyżej wymienionych usługach anonimizujemy adresy IP i nie zbieramy żadnych danych pozwalajacych administracji strony kogokolwiek zidentyfikować. Administracja strony ma dostęp tylko do anonimowych i zagregowanych danych statystycznych. Wszystkie wyżej wymienione usługi możesz zablokować na kilka sposobów: w ustawieniach przeglądarki, uruchamiając tryb incognito lub stosując AdBlocki.

Regulamin

 1. § Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi (dalej zwaną "Usługą"), polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem https://basoofka.net dalej zwanego "Forum".
  2. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest przez firmę: "NEBUSO Dawid Rzepczyński" zwany dalej „Usługodawcą”.
  3. Usługa, o której mowa w ust. 1, polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji, multimediów i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Usługa, korzystanie z zasobów lub infrastruktury informatycznej Forum wymaga akceptacji regulaminu.
  5. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z zasobów Forum Usługodawcy.
  6. Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swój identyfikator (tzw. login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego Konta Użytkownika.
  7. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Treści", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum Treść (wypowiedź, multimedia, dane elektroniczne) jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. § Zasady korzystania z Forum
  1. Użytkownik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
  2. W szczególności niedozwolone jest:
   1. Zakładanie kont przez osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jeśli obowiązujące prawo wymaga zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a takowej zgody Użytkownik nie posiada.
   2. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem ich dóbr osobistych.
   3. Wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie Treści propagujących przemoc.
   4. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum Treści prowokacyjnych, dyskryminujących oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego obyczaju oraz Netykiety.
   5. Tworzenie nowego Kona Użytkownika w sytuacji, gdy poprzednie Konto Użytkownika zostało zablokowane lub skasowane za łamanie regulaminu.
   6. Umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz Treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
   7. Umieszczanie Treści o charakterze pornograficznym.
   8. Umieszczanie Treści wymagających od innych Użytkowników Forum opłat.
   9. Publikowanie wpisów niezwiązanych z tematem i niezawierających merytorycznej Treści.
   10. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach Forum oraz zakładanie tematów, które mają na Forum swoje dokładne odpowiedniki, np. "Gitara basowa".
   11. Publikowanie wpisów naruszających zasady poprawnej polszczyzny, niezrozumiałych i niedbałych.
   12. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających prawa autorskie lub zagrażających naruszeniu praw autorskich osób trzecich (w tym zachęcanie do kupna lub korzystania z nielegalnego oprogramowania).
   13. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów zabronionych prawem (np. propagujące hazard, alkohol, faszyzm).
   14. Rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych podobnie działających rozwiązań.
   15. Korzystanie z Forum jak z dysku sieciowego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Treści, o których mowa w par. 2 ust. 2, niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum (w tym usuwania kont) osobom naruszającym wyżej wymienione postanowienia.
  4. Administrator i Moderatorzy Forum mają m.in. prawo:
   1. Usuwać / edytować / przenosić posty.
   2. Tworzyć / zamykać tematy.
   3. Wysyłać upomnienia do Użytkowników.
   4. Blokować / usuwać konta Użytkowników.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Forum w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z wypowiedzieniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, gdy ten:
   1. wykorzystuje Forum w sposób niezgodny z Regulaminem,
   2. używa lub usiłuje używać Forum w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
   3. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Forum.
  8. W przypadku, gdy zarejestrowany Użytkownik nie korzysta z konta przez okres przekraczający 24 miesiące, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną co równa się usunięciu konta danego Użytkownika.
 3. § Prawa autorskie
  1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie Treści (wypowiedzi, multimediów i załączników) własnego autorstwa.
  2. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W zamian za świadczenie Usługi, umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Usługodawcę (udzielia licencji) do nieodpłatnego korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum i kanałów łączących się z bazą danych Forum, social media, kanałach rss, powiadomieniach, pluginach do przeglądarek, aplikacjach na smartfonach, newsletterach.
   2. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej.
   3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu, urządzeniu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, rozpowszechniania Utworu w social mediach, prasie wydawanej przez Usługodawcę oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Usługodawcy programów i stron internetowych.
   4. regulamin obowiązuje każdą formę prezentacji Treści, w której uzyskujesz dostęp do zasobów Forum. Zamiana tekstu na dźwięk np. przez AI Google, Asystentów typu Siri / Cortana, obrazy „cytaty”, printscreen artykułu, tłumaczenie na inny język, wydruk, umieszczanie w iframe i wiele innych – są to formy zaprezentowania tego samego Utworu. Zmiana formy Utworu przenosi z sobą wszystkie prawa Użytkownika jako autora źródłowej Treści.
 4. § Ochrona danych osobowych
  1. Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem Usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania Forum. Zgoda Użytkownika obejmuje także uzasadnione działania firmy Usługodawcy polegające na promocji Forum oraz Treści związanych z Forum.
  2. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Usługodawca z ust. 2.
 5. § Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
  2. Usługodawca może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec Usługodawcy.
  3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O takiej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji e-mail oraz umieszczając komunikat na Koncie Użytkownika z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Ostatnia zmiana: 01 czerwca 2018r.


Kontakt
kontakt@basoofka.net
Regulamin stronyPolityka Prywatności